Mänskliga rättigheter

Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering

15.01.2015 15:04
Konventionen om avskaffande av rasdiskrimineringKonventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) trädde i kraft i Sverige 1972. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i...

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

15.01.2015 15:05
För människor som är hotade och inte har möjlighet att få skydd inom sitt land är FN:s flyktingkonvention från 1951 med 1967 års tilläggsprotokoll ett grundläggande internationellt skyddsnät. Konventionen och tilläggsprotokollet definierar vem som är att anse som flykting och syftar till att ge...

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter- förbud mot tortyr

15.01.2015 15:08
Ingen får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet mot tortyr utgör en folkrättslig regel som stater inte kan avtala bort. Sverige arbetar aktivt mot alla former av tortyr och kroppsstraff. FN:s tortyrkonvention från 1984...

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter- Förbud mot slaveri och slavhandel

15.01.2015 15:10
Ingen får hållas i slaveri eller träldom. Förbudet gäller all form av slaveri och slavhandel. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.  I artikel 4 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna sägs att "Ingen får hållas i slaveri eller träldom;...

Nyheter

Mänskliga rättigheter- Rättigheter för nationella minoriteter

15.01.2015 15:13
Rättigheter för nationella minoriteterMinoritetsgrupper har i många länder inte samma möjligheter som övriga befolkningen. De tillhör ofta de fattigaste och mest marginaliserade grupperna i samhället, med den största arbetslösheten, de sämsta bostäderna och flest antal ungdomar med ingen eller...

Nyheter

Mänskliga rättigheter - Urfolkens rättigheter

15.01.2015 15:14
Urfolkens rättigheterEtt urfolk härstammar från folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område, som landet tillhör, vid tiden för erövring eller kolonisation eller fastställande av nuvarande statsgränser och vilka har behållit en del eller alla sina egna sociala, ekonomiska,...

Nyheter

Mänskliga rättigheter -Privat- och familjelivet

15.01.2015 15:16
Privat- och familjelivetVar och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv och ingen ska behöva utsättas för godtyckliga eller olagliga inskränkningar i sitt privatliv. Som en del av det ingår rätten att fritt ingå äktenskap och välja äktenskapspartner. Skyddet för den enskildes...

Nyheter

Mänskliga rättigheter - Förenings- och församlingsfrihet

15.01.2015 15:18
Förenings- och församlingsfrihetDet är centralt för demokratin att människor samlas för att ägna sig åt gemensamma intressen, diskutera eller demonstrera samt att organisationer kan bildas för olika syften. Förenings- och församlingsfriheten har ett nära samband med varandra och skyddas av artikel...

Nyheter

Mänskliga rättigheter - Tanke- och religionsfrihet

15.01.2015 15:20
Tanke- och religionsfrihetEnligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihetDenna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att ensam eller i gemenskap med andra,...

Nyheter

Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard

15.01.2015 15:22
Rätten till en tillfredsställande levnadsstandardAlla människor har, enligt artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Denna rättighet har också fastslagits i FN:s...

Nyheter

Mänskliga rättigheter

15.01.2015 15:24
Rättigheter för personer med funktionsnedsättningKonventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. - ur...

Nyheter

Mänskliga rättigheter - Barnets rättigheter

15.01.2015 15:26
Barnets rättigheterVarje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör...

Nyheter

Mänskliga rättigheter - Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter

15.01.2015 15:28
Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheterArbetet för att främja jämställdhet och motverka diskriminering på grund av kön pågår på många sätt både i Sverige och internationellt.I andra kapitlet i Regeringsformen, Sveriges grundlag, förbjuds lagstiftning som missgynnar någon på grund av kön om...

Nyheter

Mänskliga rättigheter- Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

15.01.2015 15:35
Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor och för arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar...

Nyheter

Mänskliga rättigheter- Lika rättigheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck

15.01.2015 15:30
Sverige har en pådrivande roll Sverige verkar aktivt för att alla länder ska avkriminalisera sexuella kontakter mellan samtyckande vuxna personer av samma kön och att skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet införs. Bland annat lyfter Sverige fram situationen för...

Nyheter

Mänskliga rättigheter -Yttrandefrihet

15.01.2015 15:33
YttrandefrihetRätten att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild slås fast i den allmänna förklaringens artikel 19 liksom i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 19. Yttrandefriheten har fått nya möjligheter i och med utbredningen av internet i...

Nyheter

Mänskliga rättigheter - Rätten till liv

15.01.2015 15:37
Rätten till liv - dödsstraffetEnligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Det finns däremot ännu inget generellt förbud mot dödsstraffet i folkrätten. Enligt svensk uppfattning är dödsstraffet ett djupt omänskligt straff...

Nyheter

Mänskliga rättigheter- Rätten att inte bli diskriminerad

15.01.2015 15:38
Rätten att inte bli diskriminerad!Alla människor är lika i värde och rättigheter. Skyddet motdiskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna.Enligt den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras ellerhindras från att utnyttja sina rättigheter på...