Mänskliga rättigheter- Rätten att inte bli diskriminerad

15.01.2015 15:38

Rätten att inte bli diskriminerad!

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Skyddet motdiskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna.Enligt den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras ellerhindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridandeidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annantrosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 

Regeringens arbete
Målet för regeringens insatser mot diskrimineringär ett samhälle fritt från diskriminering. Området omfattar åtgärder för attförebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet elleruttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Andra frågor som är kopplade tilldetta område är åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former avintolerans. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskrimineringär grundläggande i en demokrati. Regeringen arbetar aktivt för principen omalla människors lika värde såväl i Sverige som i olika internationellasammanhang. Åtgärder genomförs bland annat inom ramen förjämställdhetspolitiken, integrationspolitiken och funktionshinderspolitiken. 

 

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannens (DO) främsta uppgift är att övervaka attdiskrimineringslagen följs. Läs mer om DO
Diskrimineringsombudsmannen.

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen har till uppgift att bevaka frågor som angår barnoch ungdomars rättigheter och intressen. Läs mer om BO: Barnombudsmannen.

Läs om diskrimineringslagen

 

Arbetet inom EU
Arbetet mot diskriminering är centralt inom EU. Den svenskadiskrimineringslagstiftningen grundar sig i flera EU direktiv på områdetdäribland:

·        Direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv2000/43/EG)

·        Arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG)

·        Direktivet om likabehandling av kvinnor och män närdet gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (direktiv2004/113/EG)


Läs mer om EU:s arbetemot diskriminering på EU kommissionens webbplats

 

Internationella konventioner
Det finns flera FN konventioner på området som Sverige anslutit sig till,däribland:

·        Konventionen om avskaffande av all slagsdiskriminering av kvinnor,

·        Konventionen om avskaffande av alla former avrasdiskriminering,

·        Konvention om rättigheter för personer medfunktionsnedsättning,


Läs mer om dekonventioner Sverige har anslutit sig till

Utöver dessa konventioner finns detbestämmelser om icke-diskriminering i stort sett i samtliga av FN:s centralakonventioner om mänskliga rättigheter.

Europakonventionen
Europakonventionen innehåller i artikel 14 ettdiskrimineringsförbud. Ett tilläggsprotokoll 12 till konventionen, sominnehåller ett generellt diskrimineringsförbud, har nyligen antagits. Även iEU-rätten, till exempel artikel 13 i Lissabonfördraget och artikel 21 iEuropeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan),finns bestämmelser varigenom diskriminering förbjuds.

 

Europeiska unionens stadga om de grundlägganderättigheterna
EU-stadgan blev bindande förEU:s medlemsstater efter att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december2009. EU-stadgan återger i princip rättigheterna i Europakonventionen ochgrundar sig även på bland annat Europarådets sociala stadga, konstitutionellatraditioner i EU:s medlemsstater och rättspraxis från EU-domstolen. Underkapitel III, om jämlikhet, stadgas principen om icke-diskriminering (artikel21). EU-stadgan riktar sig till EU:s institutioner och organ samt tillmedlemsstaterna när de tillämpar EU-rätten