Mänskliga rättigheter - Förenings- och församlingsfrihet

15.01.2015 15:18

Förenings- och församlingsfrihet

Det är centralt för demokratin att människor samlas för att ägna sig åt gemensamma intressen, diskutera eller demonstrera samt att organisationer kan bildas för olika syften. Förenings- och församlingsfriheten har ett nära samband med varandra och skyddas av artikel 20 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 21-22 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt artikel 11 i Europakonventionen.
 

Församlingsfriheten 
Församlingsfriheten innefattar rätten att delta i fredliga sammankomster, exempelvis att demonstrera och att anordna opinionsmöten. Enligt både Europakonventionen och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter får församlingsfriheten endast underkastas sådana inskränkningar som är lagenliga och som är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott, skyddandet av hälsa eller moral eller andra personers fri- och rättigheter. 

Enligt Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna täcker församlingsfriheten såväl privata sammankomster som möten på allmän plats. Att kräva tillstånd för möten på allmän plats anses dock inte vara ett intrång i rättigheten. Staten har inte bara en skyldighet att inte ingripa utan även en plikt att vidta positiva åtgärder, i den meningen att motverka att enskilda inte hindras av andra att utöva sina rättigheter.

Föreningsfriheten 
Föreningsfriheten gäller olika slags föreningar och innefattar också rätten för varje människa att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen. I föreningsfriheten ingår även rätten att bilda och ansluta sig till politiska partier. Samma typer av undantag och begränsningar gäller för föreningsfriheten som för mötesfriheten.

Artikel 20 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller även en bestämmelse om så kallad negativ föreningsfrihet som innebär att ingen får tvingas att tillhöra en förening. Någon motsvarande bestämmelse finns varken i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter eller i Europakonventionen. Europadomstolen har emellertid i ett mål rörande Island uttalat att rätten att inte vara medlem i en facklig förening är inbegripen i föreningsfriheten.