Mänskliga rättigheter- förbud mot tortyr

15.01.2015 15:08

Ingen får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet mot tortyr utgör en folkrättslig regel som stater inte kan avtala bort. Sverige arbetar aktivt mot alla former av tortyr och kroppsstraff.

 

FN:s tortyrkonvention från 1984 syftar till att förhindra tortyr och skapa ett system av garantier för att den som utför eller utfört tortyr bestraffas.

En definition av vad tortyr innefattar finns i artikel 1 i FN:s tortyrkonvention. Enligt denna är tortyr varje medveten handling som genom allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande tillfogas en annan person av eller på uppdrag av en person som företräder staten och i ett visst syfte (till exempel för att framtvinga information eller en bekännelse, för att bestraffa en handling, eller med ett syfte som grundar sig i diskriminering).

Enligt tortyrkonventionens artikel 16 ska stater även förhindra övrig grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som begås av eller på uppdrag av en företrädare för det allmänna men som inte kan karaktäriseras som tortyr enligt artikel 1.

Sexuella övergrepp
Våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp är en vanligt förekommande form av tortyr, oftast riktad mot kvinnor.
 

Utvisning vid risk för tortyr
Förbudet mot tortyr är också av betydelse för en enskild person som har välgrundade skäl att tro att han eller hon skulle komma att utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling om han eller hon blir utlämnad eller utvisad till en viss stat. FN:s tortyrkonventions artikel 3 innehåller ett särskilt förbud mot utvisning i sådana fall.

Sverige har en lång tradition av att aktivt motverka alla former av tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling. Arbetet mot tortyr bedrivs inom ramen för FN, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) men också i bilaterala kontakter med länder där tortyr förekommer. 

EU-samarbetet
Mycket av arbetet samordnas numera inom EU i enlighet med EU:s riktlinjer mot tortyr Riktlinjerna arbetates fram och antogs under det svenska ordförandeskapet i EU våren 2001 men har sedan dess uppdaterats. 

Granskning och efterlevanden av rättigheterna 
I enlighet med artikel 17 i FN:s tortyrkonvention har en kommitté (FN:s tortyrkommitté, CAT) upprättats. Kommitténs uppgift är att granska staters tillämpning av konventionens regler.

Konventionsstaterna ska regelbundet rapportera till kommittén om de åtgärder som gjorts och görs för att genomföra konventionen. Efter en genomgång av rapporten träffar kommittén företrädare från den aktuella regeringen för att ställa frågor och be om klargöranden. När kommittén avslutat sin granskning lämnar den kommentarer till och rekommendationer om den enskilda statens tillämpning av konventionen, så kallade ”concluding observations and recommendations”.

Klagomål från enskilda
Enligt FN:s tortyrkonvention kan kommittén också ta emot mellanstatliga och individuella klagomål. För att sådana klagomål ska kunna behandlas av kommittén krävs enligt artikel 21 och 22 särskilda förklaringar från de stater som är parter i ett mål.

Inspektioner av Europarådets tortyrkommitté och FN:s underkommitté för förebyggande av tortyr
Läs mer om Europarådets tortyrkommitté och och FN:s underkommitté för förebyggande av tortyr i faktarutorna till höger. Ett samarbete mellan Europarådet och FN:s underkommitté mot tortyr har upprättas.