Mänskliga rättigheter -Privat- och familjelivet

15.01.2015 15:16

Privat- och familjelivet

Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv och ingen ska behöva utsättas för godtyckliga eller olagliga inskränkningar i sitt privatliv. Som en del av det ingår rätten att fritt ingå äktenskap och välja äktenskapspartner.

 

Skyddet för den enskildes privat- och familjeliv har tolkats av de organ som övervakar rättigheterna så att det innefattar en skyldighet för staten att inte bara avhålla sig från ingrepp i privat- och familjelivet, utan också att effektivt skydda enskilda mot ingrepp från både statliga myndigheter och enskilda personer.

Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har prövat ett stort antal fall som ansetts falla under bestämmelserna om privat- och familjeliv i Europakonventionen och Protokoll 7. Målen har handlat om bland annat frågor om abort, kriminalisering av homosexualitet, transsexuellas frågor, om övervakningsmetoder vid brottsbekämpning, personalkontroll och fosterhemsplacering av barn.

För mer information om hur skyddet för privat- och familjelivet ser ut i dessa frågor, och mer information om dessa specifika rättigheter, se länkarna till övriga rättigheter till vänster.  

Rätten att fritt ingå äktenskap och bilda familj
Ett exempel på hur rätten till privat- och familjelivet kan ta sig uttryck är rätten att fritt ingå äktenskap och bilda familj som slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 16), FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 23) och Europakonventionen (artikel 12).

Myndiga personer har rätt att fritt välja äktenskapspartner utan inblandning från myndigheterna. I de ovanstående artiklarna innefattas även rätten att inte bli tvingad in i ett äktenskap man inte själv har valt. Bestämmelserna innehåller inte någon fastställd giftasålder eller någon rätt att skiljas och/eller ingå nytt äktenskap.

Likheten mellan makarna gäller såväl inom äktenskapet som vid äktenskapets upplösning och finns inskriven i artikel 23 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.