Mänskliga rättigheter - Rätten till liv

15.01.2015 15:37

Rätten till liv - dödsstraffet

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Det finns däremot ännu inget generellt förbud mot dödsstraffet i folkrätten. Enligt svensk uppfattning är dödsstraffet ett djupt omänskligt straff som bör avskaffas.

Artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att "envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet." Enligt artikel 6 av konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ska rätten till liv garanteras genom lag. Europakonventionens artikel 2 innehåller liknande bestämmelser om rätten till liv.

Dödsstraffet
Det finns ännu inget generellt förbud mot dödsstraffet i folkrätten. Det finns dock ett antal begränsningar för dess tillämpning och en tydlig uppmaning att sträva mot dödsstraffets totala avskaffande. FN:s generalförsamlings tredje utskott har antagit resolutioner som uppmanar alla länder som fortfarande implementerar dödsstraffet att införa ett moratorium för avrättningar med sikte att helt avskaffa dödsstraffet. FN:s råd för de mänskliga rättigheterna har också antagit resolutioner om dödsstraffet.

Ett omänskligt straff
Sverige har sedan många år aktivt verkat på det internationella planet för att dödsstraffet helt ska avskaffas. Enligt svensk uppfattning är dödsstraffet ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff som inte har någon plats i en modern rättsordning och dess avskaffande utgör en prioriterad uppgift för regeringen i arbetet med att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna. Från svensk sida arbetar vi aktivt med att förmå stater som fortfarande har dödsstraffet i sin lagstiftning att ändra inställning. Detta arbete bedrivs både inom olika multilaterala fora, främst i FN men också i Europarådet och inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) samt i bilaterala kontakter. Mycket av arbetet samordnas numera inom EU i enlighet med EU:s riktlinjer för dödsstraffet.

·         Riktlinjer för EU:s politik gentemot tredje land i fråga om dödsstraffet