ADA projektet deltog som arrangör och som deltagare i Fn dagen den 21 maj som inriktade sig på dialog. Östermalmkyrkan hade en representant, svenska kyrkan en och imamen från vår moske på Gamlegården deltog också. Bra diskussioner och intressanta svar på frågor blev det under kvällen. Vi måste verkligen se likheterna mellan folket istället för att bygga barriärer med fokus på skillnaderna istället för att fokusera på att bygga broar istället :) 

 

 

Vi träffade BRÅ-lokalföreningen i Kristianstad. 
En spännande träff blev det och vi ska i framtiden ha workshop tillsammans med dem och anordnaen träff där de kan komma och informera om deras verksamhet. Spännande!

 

 

 

Här är bilder från vår workshop som vi hade tillsammans med ABF. 

Varje år så skriver och publicerar Oppmanna Vånga En skrift över vad de gjort under året. 

 I boken för 2014 står det om oss i ADA projektets Kickoff, lite om projektet
och hur Solvig  deltog samt ser på vårt arbete. Vi är stolta och glada
över att få finnas med i denna fina bok och att vi får ta del av Solveig som
är en fantastisk människa som brinner för sina medmänniskor.

 

 

 

 

 

 

Konventioner, lagar, rättigheter, ja idag har vi fyllt våra kunskapsbankar med oändligt viktig information. 

Grundläggande värderingar och övningarn och wow vilken lärare vi har! 

 

Ambassadörerna i ADA projektet har utbildat sig genom Rädda Barnen. 
Jamal, Mewlid Duha och jag plus Eissa från Näsby IF har blivit process ledare
och gått utbildningen High Five. 

 

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/highfive/

 

Artikel ur Kristianstadbladet om vår kommande workshop tillsammans med Oppmanna-vånga hembygdsförening samt Ungdomsgården i Arkelstorp. 

 

Runt det långa ovala bordet sitter både ungdomar och vuxna och planerar en workshop.

– Vi tycker ADA-projektets målsättning att motverka diskriminering är viktig, därför svarade jag ja på frågan att arrangera en workshop i Arkelstorp, förklarar Solvig Oredsson, ordförande i Opmanna-Vånga hembygdsförening.

Neta Andersson Ikechukwu, projektledare för ADA-projektet sprunget ur utvecklingsprojekt på Gamlegården, och Jamal Abdulla, ADA-ambassadör är inbjudna.

– Vi har kört workshops inne i Kristianstad, med ABF och Hembygdsgården och vi ska arrangera en föreläsning om afrofobi den 25 april. Vi vänder oss till alla myndigheter och alla skolor, överallt, förklarar projektledaren.

Ellen Nilsson och Ellinor Ivarsson är två av ungdomarna runt bordet.

– På vår skola är det en del diskriminering, antingen hur man klär sig, hudfärg eller om föräldrar snusar och rökar kan folk bli retade för. Eller vilket land man kommer ifrån, berättar Ellinor Ivarsson.

– Det förekommer en del mobbning, säger Ellen Nilsson.

 

 

Här jobbas det nu för fullt med att ta fram ett arbetssätt som kan bestå om/när 
ADA projektet tar slut. VI gör sk moduler för olika arbetsplatser, planerar in träffar framåt och 
har en massa spännande på gång :) 

ADA Projektet

 
Syftet med projektet är att utbilda ambassadörer som ska arbeta med personal i offentlig verksamhet och synliggöra vardagsdiskriminering på individ nivå och strukturell diskriminering. Ambassadörerna kommer särskilt att belysa och informera om afrofobi som en typ av intolerans. Der görs genom föreläsningar, tematiska diskussioner och besök hos föreningar. Den huvudsakliga målgruppen är föreningsmedllemmar i Skånes Horn av Afrika samt Näsby IF , anställda i offentliga förvaltningar , föräldrar och medlemmar i lokala fotbollslag. 

Projektet genomförs i Kristianstad Kommun och verksamheten genomförs i samverkan med Föreningen Gamlegården, Kristianstad kommun, FN-föreningen i Kristianstad och Näsby IF. 

Skånes Horn av afrika förening arbetar  till vardags med information och stöd till barn och ungdomar av afrikanskt ursprung. 
 

Finns det ett behov av ADA projektet? 

 

Skånes Horn av Afrika är en ideell förening som startades för fyra år sedan. Den huvudsakliga verksamheten är riktad mot föreningens ungdomar. Utöver detta arbetar föreningen med stödja medlemmar till arbete, utbildning och ett aktivt samhällsdeltagande. Föreningen driver en aktiv kompetensutveckling av såväl sin styrelse som sina medlemmar vad gäller samhälls- och demokratifrågor och deltar i ett flertal samarbete med andra föreningar och offentliga aktörer. Projektet har initierats utifrån medlemmarnas egna erfarenheter av olika typer av diskriminering, strukturell såväl som vardaglig, främst afrofobi och islamofobi. För flertalet medlemmar innebär detta dubbla diskrimineringsgrunder.

 

Näsby If är den enda aktiva idrottsföreningen på området Gamlegården, ett miljonprogramsområde med cirka 80% boende med utländsk bak-grund (antingen genom att själv ha invandrat eller att båda föräldrarna har invandrat). De flesta barn, aktiva i föreningen, spelar fotboll och har vid ett flertal tillfällen upplevt situationer där diskriminering av föreningens medlemmar varit mer eller mindre uttalad även under matcher och turneringar. Det finns också en problematik internt mellan olika invandrargrupper där de diskriminerande mekanismerna fungerar likadant som mellan minoritet och majoritet i det omkringliggande samhället. I detta sammanhang kanske det främst yttrar sig som afrofobi.

 

Kristianstad FN-förening arbetar, sedan flera år, med att aktivt verka för att sprida FN-konventionens budskap om de mänskliga rättigheterna. I en kommun och region där Sverigedemokraterna har många sympatisörer har behovet av insatser som motverkar rasism och intolerans stadigt ökat. Ett uttryck för detta är det nybildade nätverket Kristianstad för alla. Det bildades 2013 och inledde samarbetet med en manifestation som uppmärksammade kristallnatten. Nätverket består idag av ett tjugotal aktörer, däribland det kommunala bostadsbolaget, Kristianstads företagarförening samt några bildningsförbund.

 

Urban 15 är ett samarbete som Kristianstad kommun har med staten kring utveckling av området Gamlegården. Stadsdelen är en av femton stadsdelar i Sverige (i sammanlagt nio kommuner) med högst arbetslöshet, försörjningsstödsberoende och sämst resultat vad gäller behörighet till gymnasieskolan. Bland grupper som utmärker sig avseende arbetslöshet finns ungdomsgruppen men även gruppen med afrikanskt ursprung. I det urbana utvecklingsarbetet skapas nya samverkansformer, utvecklas nya metoder, synliggörs befintliga strukturer, finansieras arbetsmarknadspolitiska satsningar med mera. Satsningen stödjer också goda initiativ från föreningar och boende på området där syftet relaterar till de tre ovan angivna variablerna arbetslöshet, försörjningsstödsberoende och behörighet till gymnasieskolan. Inom ramen för detta arbete tydliggörs diskriminering både av strukturell och individuell natur.

Konkreta mål med projektet! 

 

Minst 5 av föreningarnas medlemmar, har utbildats till ambassadörer, med en grund i konventionen för mänskliga rättigheter och barnkonventionen, och bedriver en verksamhet som, i vissa fall, innebär arvoderade aktiviteter relaterade till frågor om diskriminering, intolerans och främlingsrädslor. Internt, i Skånes Horn i Afrika föreningen, har ett generationssamarbete kring dessa frågor uppstått vilket stärker medlemmarnas självkänsla genom att den äldre generationens erfarenhetsbaserade kunskap, kring diskriminering och intolerans, tas tillvara som väsentlig och görs användbar. De i projektet ingående föreningarna har stärkt såväl sin interna verksamhet som sitt aktiva samhällsdeltagande men också sin samverkan. Genom turneringarna har frågorna synliggjorts i gemensamma diskussioner mellan föreningar som tidigare bara mötts i fotbollsmatcher. Ett antal aktiviteter/insatser har anordnats i samverkan med offentliga aktörer där de ständigt aktuella värdegrundsfrågorna, hanterade i policydokument, tydliggjorts både på en individuell nivå men och skrapat på de strukturer som deltagande individer, i de offentliga organisationerna, medverkar till att återskapa. Vid projekttidens slut presentera en metod för antidiskrimineringsaktiviteter utifrån olika gruppers behov.

Arbetssätt och metoder inom projektet. 

 
Huvudansvaret för ambassadörernas utbildning kommer att ligga på FN-föreningen och utgå ifrån deras erfarenhet kring olika metoder. Det kan röra sig om föreläsningar men också olika typer av metoder för arbete i grupper, inte minst vid fördjupade insatser. Här kommer studieförbund att anlitas för utbildning till studiecirkelledare i de fall detta blir aktuellt. Projektet kommer att lägga stor vikt vid ambassadörernas erfarenhetsbaserade kunskap som möjliggör personligt förankrade presentationer. Inom Arbete och välfärdsförvaltningen används också en metod, som utarbetats i projektet Din Bror, som utgår ifrån tematiska diskussionsgrupper, med ungdomar, som syftar till en ökad självinsikt och självkännedom avseende livsrelaterade frågor. Metoden har vidareutvecklats från att ursprungligen endast hantera pojkgrupper till tjejgrupper och mixade grupper och från enbart samtalsrelaterade till att kombinera träning och gruppsamtal. Det är främst denna kombinerade metod som projektet anser att testa i samarbetet med Näsby If och de planerade fotbollsturneringarna. 
Projektet kommer i projektledningsgruppen att ha en representant, från Arbete och välfärdsförvaltningen, med utbildning och erfarenhet av lärande utvärdering. Denna kommer att fungera som stöd under projektets samtliga faser, vid utformningen av uppföljnings- och utvärderingsverktyg samt med att beskriva och formulera metoden vid projektets slut.Här kommer en länk som kan läsas på nätet ang en rapport som tagits fram i ämnet AFROFOBI. 

En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige. 
Rapporten innehåller en rad rekommendationer till regeringen, tillsammans med en översikt över ett antal organisationer och nätverk som är engagerade i afrosvenskars rättigheter utifrån ett jämlikhets- och demokratiperspektiv.

Läs hela dokumentet här

https://mkc.botkyrka.se/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/Afrofobi-20140203-hela-rapporttexten.pdfHär nedan kommer en länk om ytterligare en rapport som heter:

ATT FÄRGAS AV SVERIGE: 

Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar 

med afrikansk bakgrund i Sverige 

Av Viktorija Kalonaityté, Victoria Kawesa, Adiam Tedros 

 
 
 

https://www.do.se/Documents/material-gamla-ombudsman/fargas_av_sv_del_1_07.pdf