Tolerans och Intolerans

Forum för levande historia har en tioårig tradition av att genomföra omfattande attitydundersökningar som mäter skolelevers attityder och åsikter. Fokus för våra studier är hur ungdomar ser på andra människor och samhället i stort. Frågorna vi ställer kretsar i huvudsak kring tolerans och intolerans. Vi undersöker även andra teman som vad skolelever tycker och tänker i frågor om politik och demokrati, oro inför framtiden, social utsatthet och så vidare.

Varför väljer Forum för levande historia att studera attityder? Svaret är att attityder påverkar handling. Om attityder inte påverkar handling hade vi kunnat strunta i att studera fenomen som handlar om människors eventuella negativa inställningar.

Under hösten 2013 genomförde vi en ny attitydundersökning. Urvalet motsvarar 10 500 svenska skolelever i årskurs 9 på högstadiet och årskurs 1-3 på gymnasiet. Totalt svarade 72 procent av eleverna på undersökningen.

I rapporten Tid för tolerans presenterar vi de huvudsakliga resultaten från vår senaste studie. Syftet med undersökningen är att undersöka intoleransens utbredning och förekomst bland svenska skolelever. Målet är även att belysa trender över tid. Genom att följa attitydförändringar över ett tidsspann på tio år får vi ny kunskap om skolungdomars attityder till olika grupper i samhället eventuellt har förändrats.

Våra undersökningar på temat tolerans och intolerans ger oss information om hur situationen ser ut i den svenska skolan. Detta hjälper oss att utveckla vår egen verksamhet, men även att lyfta viktiga frågor på agendan.

Nedan återfinns rapporten i sin helhet i pdf-format. Vi publicerar även rapportens sammanfattning i lättläst respektive engelsk version. Som en bilaga presenteras den tekniska rapport inklusive bilagor som Statistiska centralbyrån tagit fram. I denna presenteras studiens genomförande mer i detalj. 

 

 

för mer info kolla hemsidan 
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/tolerans-intolerans