Rapporter från UD

05.12.2014 14:51

Utrikesdepartementet sammanställer varje år rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i världens länder. Sedan 2002 är rapporterna offentliga och kan läsas här på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter. Utrikesdepartementet granskade under 2013 läget för de mänskliga rättigheterna i länderna i Asien och Oceanien (ASO). Rapporterna för ASO offentliggjordes i maj 2014.

Offentlighet och dialog
Utrikesdepartementet årliga rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i enskilda länder speglar regeringens ambition att arbetet för mänskliga rättigheter ska vara en central del av Sveriges och EU:s utrikespolitik. Rapporterna når varje år allt fler läsare, vilket tyder på en växande efterfrågan på information om mänskliga rättigheter, i synnerhet på svenska. Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter har i genomsnitt över 30 000 besök per månad.

Varför skrivs rapporterna?
Rapporterna ska ge korrekt och lättillgänglig information på svenska om situationen för de mänskliga rättigheterna i världens länder. Målgruppen är en intresserad allmänhet, men också svenska myndigheter, medier och högskolevärlden. Det är dock viktigt att hålla i minnet att en 20-sidig rapport aldrig kan ge en uttömmande bild av vad som oftast är komplexa och nyansrika situationer. Andra källor bör alltid rådfrågas parallellt.

Arbetet med att sammanställa rapporterna bidrar också till att öka kunskapen och medvetenheten om mänskliga rättigheter inom utrikesförvaltningen och används flitigt i det diplomatiska arbetet.

Hur sammanställs rapporterna?
Rapporterna baseras på information från Sveriges cirka hundra utlandsmyndigheter runt om i världen. För de länder där Sverige saknar närvaro har underlaget sammanställts av ansvarig svensk ambassad i regionen. Rapporterna färdigställs sedan av Utrikesdepartementet i samråd med ambassaderna. Flera olika enheter inom Utrikesdepartementet deltar i arbetet.

Utrikesdepartementet skriver ingen årlig rapport om läget för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Under rubriken Sverige återfinns istället länkar till information om hur regeringen arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige.

Källor
Rapporterna baseras i stor utsträckning på tillgänglig och offentlig information, inklusive information från människorättsorganisationer som Amnesty, från andra länder samt från FN - framförallt den granskning av enskilda länder av FN:s konventionskommittéer för mänskliga rättigheter och FNs allmänna ländergranskning (UPR) regelbundet utför.

Information hämtas även från ambassadernas och departementets egna kontakter med olika aktörer i respektive land, inklusive myndigheter, FN-organ och organisationer som arbetar till skydd för de mänskliga rättigheterna.

Tidsperiod
Rapporterna för 2013 avser länderna i Asien och Oceanien. 2012 gjordes rapporterna för Nordamerika, Latinamerika och Karibien, 2011 rapporterna för länderna på Balkan, i Nordafrika, Mellanöstern, Östeuropa och Centralasien. Rapporterna för övriga länder avser år 2010.

Innehåll
MR-rapporterna omfattar situationen vad gäller medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i enlighet med innehållet i FN:s centrala konventioner för de mänskliga rättigheterna. De beskriver också rättigheterna för kvinnor, barn, HBT-personer, personer med funktionsnedsättning och personer som tillhör minoriteter. Rapporterna anger också vilka internationella konventioner för mänskliga rättigheter som har ratificerats av respektive land.